Co je to daltonský plán

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost. Náš žák si může volně vybrat, který úkol splní dříve a který později a spolupracovat na práci, která mu nejde. Základem je svoboda, která ho naučí samostatnosti a víře ve vlastní síly a díky tomu jsou absolventi naší školy samostatní, sebevědomí a připravení čelit i náročným životním výzvám. Daltonská metoda u nás nenahrazuje klasickou výuku, ale vhodně ji doplňuje tak, aby nejlépe spojila výhody jak daltonských prvků, tak klasického vzdělání. Bez problémů tedy zvládáme plnit školní osnovy a zároveň poskytovat svým žákům výhody moderních pedagogických metod.

Moderní trendy ve výuce na naší základní škole

S daltonským plánem a jeho prvky ve výuce se učitelky naší školy seznámily už ve školním roce 1999/2000 na Mezinárodní konferenci Asociace českých daltonských škol. Tento způsob výuky je zde zaujal natolik, že již rok na to začaly být daltonské principy uskutečňovány na prvním stupni a v dalším roce i na druhém stupni naší školy. I díky tomu se nám dostalo mimořádného uznaní, když nám Asociace českých daltonských škol přiznala titul Daltonská škola.


Aplikace daltonského plánu na naší základní škole

Každá z učitelek má vlastní systém, podle kterého zařazuje daltonský blok mezi běžné vyučování. Jedná se jak o procvičení již probrané látky, tak o získání nových znalostí, které si děti osvojí netradiční formou. Po dostatečném vysvětlení si žáci organizují celý blok sami a vybírají pořadí, tempo, pomůcky a kolegy pro plnění úkolu.

Jak žáci vnímají daltonské prvky ve výuce

Zpočátku je tento systém pro děti obtížný, protože musí zvládnout své úkoly bez cizí pomoci, ale postupně začínají být samostatné a sebevědomé. I plaché a spíše pasivní žáky učí daltonská výuka schopnosti samostatně se rozhodovat. Důležitým činitelem jsou zájmové činnosti, kterým se děti mohou věnovat po práci a sebehodnocení, které umožňují barevné magnetky na tabuli. Po splnění povinných úkolů si děti vždy volí další činnost. Hodnotící stupnici představuje v této výuce daltonský metr, na kterém se žáci posunují při úspěšném zvládnutí úkolu, aby získali určenou odměnu.

Výhody daltonského plánu

Při tomto způsobu vyučování odpadá nekonečné sezení v lavicích. Děti se mohou volně pohybovat ale nesmí rušit ostatní spolužáky. Díky tomu se sníží neklid některých žáků při práci a postupně mizí i problémy s udržováním kázně. Díky rychlejšímu tempu a větší samostatnosti těch bystřejších vzniká navíc prostor pro individuální přístup učitele. Proto skýtá tato výuka velký prostor pro individuální práci s žáky všech úrovní.

Co našim žákům přinese Dalton do budoucna?

A co přinese Dalton dětem do budoucna? Naši absolventi se budou umět sami rozhodnout, vyhledat informace, diskutovat, řešit problémy, objektivně hodnotit vlastní výsledky a díky tomu budou sebevědomými osobnostmi s perfektním uplatněním jak v pracovním, tak v osobním životě.