DaltonskA? vA?uka na ZA� a MA� PA�emyslovo

Co je to daltonskA? plA?n

DaltonskA? uA?ebnA� plA?n je metodickA? zpA?sob vA?uky, jehoA? hlavnA�mi principy jsou volnost, svoboda, spoluprA?ce a samostatnost. NA?A? A?A?k si mA?A?e volnA� vybrat, kterA? A?kol splnA� dA�A�ve a kterA? pozdA�ji a spolupracovat na prA?ci, kterA? mu nejde. ZA?kladem je svoboda, kterA? ho nauA?A� samostatnosti a vA�A�e ve vlastnA� sA�ly a dA�ky tomu jsou absolventi naA?A� A?koly samostatnA�, sebevA�domA� a pA�ipravenA� A?elit i nA?roA?nA?m A?ivotnA�m vA?zvA?m. DaltonskA? metoda u nA?s nenahrazuje klasickou vA?uku, ale vhodnA� ji doplA?uje tak, aby nejlA�pe spojila vA?hody jak daltonskA?ch prvkA?, tak klasickA�ho vzdA�lA?nA�. Bez problA�mA? tedy zvlA?dA?me plnit A?kolnA� osnovy a zA?roveA? poskytovat svA?m A?A?kA?m vA?hody modernA�ch pedagogickA?ch metod.

ModernA� trendy ve vA?uce na naA?A� zA?kladnA� A?kole

S daltonskA?m plA?nem a jeho prvky ve vA?uce se uA?itelky naA?A� A?koly seznA?mily uA? ve A?kolnA�m roce 1999/2000 na MezinA?rodnA� konferenci Asociace A?eskA?ch daltonskA?ch A?kol. Tento zpA?sob vA?uky je zde zaujal natolik, A?e jiA? rok na to zaA?aly bA?t daltonskA� principy uskuteA?A?ovA?ny na prvnA�m stupni a v dalA?A�m roce i na druhA�m stupni naA?A� A?koly. I dA�ky tomu se nA?m dostalo mimoA�A?dnA�ho uznanA�, kdyA? nA?m Asociace A?eskA?ch daltonskA?ch A?kol pA�iznala titul DaltonskA? A?kola.


Aplikace daltonskA�ho plA?nu na naA?A� zA?kladnA� A?kole

KaA?dA? z uA?itelek mA? vlastnA� systA�m, podle kterA�ho zaA�azuje daltonskA? blok mezi bA�A?nA� vyuA?ovA?nA�. JednA? se jak o procviA?enA� jiA? probranA� lA?tky, tak o zA�skA?nA� novA?ch znalostA�, kterA� si dA�ti osvojA� netradiA?nA� formou. Po dostateA?nA�m vysvA�tlenA� si A?A?ci organizujA� celA? blok sami a vybA�rajA� poA�adA�, tempo, pomA?cky a kolegy pro plnA�nA� A?kolu.

Jak A?A?ci vnA�majA� daltonskA� prvky ve vA?uce

ZpoA?A?tku je tento systA�m pro dA�ti obtA�A?nA?, protoA?e musA� zvlA?dnout svA� A?koly bez cizA� pomoci, ale postupnA� zaA?A�najA� bA?t samostatnA� a sebevA�domA�. I plachA� a spA�A?e pasivnA� A?A?ky uA?A� daltonskA? vA?uka schopnosti samostatnA� se rozhodovat. DA?leA?itA?m A?initelem jsou zA?jmovA� A?innosti, kterA?m se dA�ti mohou vA�novat po prA?ci a sebehodnocenA�, kterA� umoA?A?ujA� barevnA� magnetky na tabuli. Po splnA�nA� povinnA?ch A?kolA? si dA�ti vA?dy volA� dalA?A� A?innost. HodnotA�cA� stupnici pA�edstavuje v tA�to vA?uce daltonskA? metr, na kterA�m se A?A?ci posunujA� pA�i A?spA�A?nA�m zvlA?dnutA� A?kolu, aby zA�skali urA?enou odmA�nu.

VA?hody daltonskA�ho plA?nu

PA�i tomto zpA?sobu vyuA?ovA?nA� odpadA? nekoneA?nA� sezenA� v lavicA�ch. DA�ti se mohou volnA� pohybovat ale nesmA� ruA?it ostatnA� spoluA?A?ky. DA�ky tomu se snA�A?A� neklid nA�kterA?ch A?A?kA? pA�i prA?ci a postupnA� mizA� i problA�my s udrA?ovA?nA�m kA?znA�. DA�ky rychlejA?A�mu tempu a vA�tA?A� samostatnosti tA�ch bystA�ejA?A�ch vznikA? navA�c prostor pro individuA?lnA� pA�A�stup uA?itele. Proto skA?tA? tato vA?uka velkA? prostor pro individuA?lnA� prA?ci s A?A?ky vA?ech A?rovnA�.

Co naA?im A?A?kA?m pA�inese Dalton do budoucna?

A co pA�inese Dalton dA�tem do budoucna? NaA?i absolventi se budou umA�t sami rozhodnout, vyhledat informace, diskutovat, A�eA?it problA�my, objektivnA� hodnotit vlastnA� vA?sledky a dA�ky tomu budou sebevA�domA?mi osobnostmi s perfektnA�m uplatnA�nA�m jak v pracovnA�m, tak v osobnA�m A?ivotA�.

Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-02 her_10_2016-8 HER_0051 HER_0096 HER_0076 HER_0066 HER_0044 HER_0028