Základní a mateřská škola s prvky daltonské a alternativní výuky

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vánoční jarmark 2021 + Volby do školské rady
Vyhlášení voleb do školské rady 2021

Kandidátní listina Voleb do ŠR 2021

Školní stravování

Informace o přihlašování, odhlašování obědů a nově i svačiny najdete na www.sjslatina.cz

Aktuální informace ze Školní jídelny Slatina

Výsledek dotazníkového šetření mezi rodiči – klima školy, spokojenost se školou


Základní škola a Mateřská škola Brno, Přemyslovo náměstí
je členem organizace CzechDalton. V rámci vzdělávání žáků kombinujeme klasické vzdělání a daltonské prvky a tak napomáháme jejich všestrannému rozvoji. V roce 2018 jsme se také stali Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. O zdraví dětí pečujeme díky projektu Školní mléko a Ovoce do škol. V naší škole organizovaně třídíme odpad – a to papír a plasty. Více o třídění odpadu na naší škole naleznete zde. Škola se také aktivně zapojuje do evropských projektů rozvíjejících kvalitu vzdělávání, přehled uskutečněných a probíhajících projektů naleznete v sekci Projekty školy. Škola je také zapojena do projektů Magistrátu města Brna a projektu MAP II.

Prezentace školy

Statistika

 • počet žáků: 391, počet tříd: 17
 • pedagogický sbor: 36 vyučujících, 11 asistentů, všichni proškoleni v daltonu, 5 vychovatelek ŠD
 • dostatek pedagogů, odborně způsobilých učit předměty v anglickém jazyce (informatika v AJ, přírodopis v AJ, rodinná výchova metodou CLIL)
 • 2 budovy MŠ – nově postavené v roce 2016

Zaměření školy

 • matematika metodou prof. Hejného
 • výuka dle daltonského plánu od roku 2000
 • certifikát Česká daltonská škola udělen v roce 2008
 • Projektové vyučování, výuka předmětů v AJ metodou CLIL (RV, Inf, Př)
 • ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Vybavenost

 • multimediální učebny s interaktivními tabulemi; třídy 2. st. vybaveny projektory
 • moderní počítačová učebna
 • odborná učebna chemie a fyziky
 • odborná učebna hudební výchovy a cizích jazyků
 • keramická dílna a dílna pro tvorbu vitráží
 • zrekonstruovaná tělocvična

Akce během školního roku

 • školy v přírodě a LVK
 • studijně poznávací zájezdy do Londýna, Vídně a Drážďan
 • terénní výuka přírodopisu a zeměpisu
 • účast na soudních přelíčeních v rámci výuky občanské výchovy
 • spolupráce s MŠ: edukačně-stimulační metody
 • jednodenní poznávací výlety
 • sportovní akce
 • odborné exkurze v přírodovědných předmětech