Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny
 

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy
 • rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do 31. 5. Pokud tento den připadá na volný den , platí následující pracovní den.
 • ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do školní družiny do 30. 6. zveřejněním na www.zspremyslovo.cz
 • v případě nezaplacení poplatku za školní družinu do termínu daného směrnicí školy, pokud není dítě od poplatku osvobozeno, bude dítě ze školní družiny vyloučeno a místo bude nabídnuto jinému zájemci
 • při zařazení dětí do školní družiny jsou děti přijímány na základě tohoto pořadí:
 1. děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě osob samostatně výdělečně činných musí být doloženo čestné prohlášení o provádění samostatné výdělečné činnosti
 2. děti, které mají již ve ŠD zapsané sourozence
 3. u dětí, které dojíždějí, bude zohledněna vzdálenost, dopravní obslužnost a věk dětí
 4. ostatní děti
 5. děti matek na MD a rodičovské dovolené
 • v případě závažných důvodů může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí