• o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy
  • rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do 31.5. Pokud tento den připadá na volný den , platí následující pracovní den.
  • ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do školní družiny do 30.6. zveřejněním na www.zspremyslovo.cz
  • v případě nezaplacení poplatku za školní družinu do termínu daného směrnicí školy, pokud není dítě od poplatku osvobozeno, bude dítě ze školní družiny vyloučeno a místo bude nabídnuto jinému zájemci
  • při zařazení dětí do školní družiny jsou děti přijímány na základě tohoto pořadí:
  1. děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě osob samostatně výdělečně činných musí být doloženo čestné prohlášení o provádění samostatné výdělečné činnosti
  2. děti, které mají již ve ŠD zapsané sourozence
  3. u dětí, které dojíždějí, bude zohledněna vzdálenost, dopravní obslužnost a věk dětí
  4. ostatní děti
  5. děti matek na MD a rodičovské dovolené
  • v případě závažných důvodů může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí