Aktuality A�D

Superstar v A�D

Letos, stejnA� jako v loA?skA�m roce, mA�la naA?e A?kolnA� druA?ina moA?nost pA�ivA�tat zA?stupce ze A?kol naA?eho obvodu, a to pA�i konA?nA� pA�veckA� soutA�A?e Superstar A�D 2018. SetkA?nA� tA�ch nejlepA?A�ch pA�veckA?ch hlA?skA? se uskuteA?nilo 21. 2. 2018 v A?esti kategoriA�ch. NaA?A� druA?inku reprezentovali tito malA� zpA�vA?ci a zpA�vaA?ky:

  1. kategorie 1. + 2. tA�A�dy: Beata BlahovA? s pA�snA� A?ernA� oA?i a JaromA�r A?iA?ka s pA�snA� Beskyde, Beskyde
  2. kategorie 3. + 4. tA�A�dy: Laura KellnerovA? s pA�snA� TA�i kA�A�A?e, Dominik JaroA?A?A?k s pA�snA� Beskyde, Beskyde a Jakub RA?A?iA?ka s pA�snA� Daleko na severu
  3. kategorie 5. tA�A�dy: Alena CimmerovA? s pA�sni Ide kraA?A?n, Ide, AniA?ka Vu Minh s MravenA?A� ukolA�bavkou a AleA? HA?jek s pA�snA� VA�no.

AsspA�ch naA?ich zpA�vA?kA? byl velikA?. V 1. kategorii dA�vA?at zvA�tA�zila Beata BlahovA?, na druhA�m mA�stA� chlapcA? JaromA�r A?iA?ka. V 2. kategorii se na 2. mA�stA� umA�stila Laura KellnerovA?. Ve 3. kategorii na 1. mA�stA� dA�vA?at AniA?ka Vu Minh a na 3. mA�stA� Alena CimmerovA?. Na 1. mA�stA� z chlapcA? se umA�stil AleA? HA?jek.

Ve stA�edu 7. bA�ezna se konalo mA�stskA� kolo Superstar A?kolnA�ch druA?in na ZA� AntonA�nskA?, kam byla pozvA?na i naA?e A?kola a vA�tA�zovA� obvodnA�ho kola. NaA?A� druA?inku zastupovaly: V 1. kategorii Beata BlahovA? a JaromA�r A?iA?ka a v 3. kategorii Laura KellnerovA?. PA�ekrA?snA� 2. mA�sto si vybojoval JaromA�r A?iA?ka ve svA� kategorii.

ZpA�vA?ci i zpA�vaA?ky byli velice A?ikovnA� a A?spA�A?nA�, celA� dopoledne jsme si s dA�tmi nA?ramnA� uA?ili. VA?em zA?A?astnA�nA?m srdeA?nA� dA�kujeme za velikou odvahu a vA�tA�zA?m blahopA�ejeme.

Tereza VA�cenovA?


MasopustnA� veselA� ve A?kolnA� druA?inA�

AA?koli nejde o cA�rkevnA� svA?tek, termA�n masopustu se urA?uje podle data Velikonoc. ObdobA�, kdy probA�hA? masopust, bA?vA? od TA�A� krA?lA? do zaA?A?tku postnA� doby pA�ed Velikonocemi, letos konA?il 13. A?nora. Na MoravA� se masopustu A�A�kA? faA?ank nebo ostatky.

V naA?A� A?kolnA� druA?inA� jsme se s dA�tmi nejdA�A�ve seznA?mili s nA�kterA?mi lidovA?mi tradicemi tohoto obdobA�, vyrobili jsme si masky kominA�ka, medvA�da, bA?by, kozy A?i smrtky. Byli to masky veselA�, smutnA�, nazlobenA� i neA?A?astnA�.

VyvrcholenA�m byl karneval, kterA? pA�ipadl na A?terA? 13.2. A?A?ci vA?ech oddA�lenA� se spolu se svA?mi vychovatelkami oblA�kli jak do tradiA?nA�ch i netradiA?nA�ch vyrobenA?ch masek. ZahrA?li jsme si rA?znA� karnevalovA� hry, nechybA�l ani prA?vod A?kolou, diskotA�ka a malA� obA?erstvenA�. DA�ti jeA?tA� dlouho vzpomA�naly na tuto vydaA�enou zA?bavu.

Vychovatelky A�D


KrA?lovna Zima

I kdyA? letos pA�A�roda dlouho otA?lela se snA�hovou nadA�lkou, a vA?ichni bychom si asi pA�A?li snA�hu vA�c, my jsme ve A?kolnA� druA?inA� neztrA?celi nadA�ji a poA�A?dnou zimu jsme se snaA?ili pA�ivolat naA?A� zimnA� soutA�A?A� KrA?lovna Zima.

Po inspiracA�ch pohA?dkA?ch filmovA?ch i A?tenA?ch a vyprA?vA�nA� rA?znA?ch zimnA�ch pA�A�bA�hA?, mohly dA�ti vA?ech odd. A�D zaA?A�t tvoA�it. A co? Cokoliv! Cokoliv, co se jim vybavA� pod KrA?lovnou Zimou.

Fantazii se meze nekladly, takA?e dA�ti vyuA?A�valy nejrA?znA�jA?A� styly a techniky k zhotovenA� svA?ch vA?kresA?, vA?robkA? a vA?tvorA?. A i kdyA? mA?me pA�knA� teplouA?ko, po vystavenA� vA?ech vA?tvorA?, zavlA?dl v chodbA?ch krA?snA?, tA�pytivA? a chladivA? pocit zimy.

Petra PavelkovA?


VA?noA?nA� dA�lniA?ky pro pA�edA?kolA?ky

V polovinA� prosince k nA?m do A?koly jiA? tradiA?nA� zavA�tali pA�edA?kolA?ci z MA� PA�emyslovo nA?mA�stA� a z MA� JihomoravskA� nA?mA�stA�. Byly zde pro nA� pA�ipraveny rA?znA� aktivity spojenA� s vA?noA?nA�m A?asem. Aby si to uA?ili i ti mA�nA� tvoA�ivA�, byla pro nA� pA�ipravena i pohybovA? aktivita.

PA�iA?lo k nA?m kolem 60 dA�tA�, kterA� jsme rozdA�lili do skupinek. KaA?dA? skupinka se pA�esunovala k pA�ipravenA?m stanoviA?tA�m. Na jednom z nich dA�ti zdobily zvoneA?ky z hnA�dA� keramickA� hlA�ny bA�lou barvou. VelkA?m A?tA�tcem kreslily na zvonky rA?znA� motivy a�� srdA�A?ka, vlnovky, koleA?ka a teA?ky. VA�tA?ina dA�tA� byla hodnA� A?ikovnA? a vA?echny dA�ti si s tA�mto A?kolem pA�knA� poradily. V tA�locviA?nA� byla nachystanA? opiA?A� drA?ha, kterou si dA�ti velmi uA?ily. Na dalA?A�m stanoviA?ti se dA�ti dA�valy na kreslenA� pohA?dky. Na zA?vA�r jsme si vA?ichni zazpA�vali vA?noA?nA� koledy. UA? teA? se tA�A?A�me na pA�A�A?tA� pA�edA?kolA?ky.

Vychovatelky A�D


ZdravA? svaA?inka

Ve A?tvrtek 20. bA�ezna 2017 jsme si v druA?inA� s dA�tmi zahrA?li na kuchtA�ky a pA�ipravili jsme si zdravou svaA?inku-pomazA?nku. DA�ti si mohly pA�inA�st nejrA?znA�jA?A� ingredience (vA?e dle jejich fantazie), kterA� se do pomazA?nky dajA� pouA?A�t.

VA?ichni kuchtA�ci se rozdA�lili do nA�kolika skupinek a s chutA� se pustili do pA�A�pravy. VA?sledek stA?l vskutku za to! Na stole se nA?m seA?lo nA�kolik druhA? vA?bornA?ch pomazA?nek, kterA� dA�ti mohly vzA?jemnA� ochutnat. KaA?dA? kdo s pA�A�pravou pomA?hal, dostal od p. vychovatelky diplom za super pomazA?nku.

VA?em se tato akce velice lA�bila a urA?itA� ji opA�t zopakujeme.

p. vychovatelky Denisa HasoA?ovA?, KateA�ina KameA?ovA?


VelikonoA?nA� dA�lniA?ky v A�D

S jarnA�m slunA�A?kem pA�iA?la do naA?A� druA?iny dobrA? nA?lada a chuA? vyrobit si velikonoA?nA� vA?zdobu. ZajA�A?ci, malovanA? vajA�A?ka, oveA?ky i slepiA?ky a spousta dalA?A�ch vA?robkA? vyzdobili chodby naA?A� A?koly. DA�ti zapojily svoji fantazii a odnesly si domA? pA�knA� vA?robky, ze kterA?ch mA�ly velkou radost.

Vychovatelky A�D


Superstar 2017


Jako kaA?dA? rok i letos jsme blA�A?A�cA� se jaro pA�ivA�tali jiA? tradiA?nA� pA�veckou soutA�A?A� SUPERSTAR A?kolnA�ch druA?in. ZajA�mavostA� letoA?nA�ho roA?nA�ku bylo, A?e se tato akce konala na naA?A� A?kole a to poprvA�. ZA?A?astnilo se nA�kolik A?kol z blA�zkA�ho okolA�. Konkurence byla opravu velikA?, i pA�esto se dA�ti z naA?A� A?koly umA�stily na pA�ednA�ch pA�A�A?kA?ch A?ebA�A�A?ku. Za zmA�nku stojA� A?A?A?ci prvnA� tA�A�dy a to OndA�ej A?iA?ka a Gabriela LolkovA?, kteA�A� obsadili krA?snA? druhA? mA�sta. HudebnA� dopoledne jsme si vA?ichni velice uA?ili a jiA? nynA� se tA�A?A�me na pA�A�A?tA� rok.

p. vychovatelka Denisa HasoA?ovA?


Karneval A?kolnA� druA?iny

RytA�A�, princezna, beruA?ka nebo muA?ketA?r a�� ano, prA?vA� v tA�chto kostA?mech a spoustA� dalA?A�ch se i letos setkaly dA�ti naA?A� A?kolnA� druA?iny na krA?snA�m karnevalovA�m reji masek. Spousta tance, legrace a zA?bavy nA?m vyplnily zimnA� lednovA� odpoledne. DA�ti se ukA?zaly ve vyrobenA?ch, ale i v pA?jA?enA?ch maskA?ch, kterA� byly pA�knA�, nA?paditA� a originA?lnA�. VA?ichni si akci s A?smA�vem a dobrou nA?ladou uA?ili.

Vychovatelky A�D


Jak zaA?ala panA� Zima kralovata��

VA?ude snA�h, mrzne aA? praA?tA�, koulovA?nA�, bobovA?nA� a sA?A?kovA?nA�, to vA?e letos zaA?A�vA?me v naA?em mA�stA�. Aby toho nebylo mA?lo, tak jsme si udA�lali vA?tvarnou soutA�A? na tA�ma- KrA?lovna Zima. DA�ti mA�ly za A?kol buA? namalovat vA?e, co k zimA� patA�A� nebo pA�A�mo, jak si pA�edstavujA� a�zkrA?lovnu Zimua�?. S fantaziA� a s pouA?itA�m rA?znA?ch vA?tvarnA?ch doplA?kA? nA?m z toho vyA?ly moc hezkA� prA?ce.

Za kolektiv A?kolnA� druA?iny napsala KateA�ina KameA?ovA?


HurA? je tu snA�h

Dne 12. ledna 2017 napadla krA?snA? snA�hovA? peA�ina, a tak jsme se s dA�tmi rozhodli ji poA�A?dnA� otestovat. Hned jak jsme vybA�hli ven, dA�ti vytvoA�ily do snA�hu krA?snA� andA�lky. LedovA� krA?lovstvA�- tj. pohA?dka, kterou dA�ti milujA� a kterou se inspirovaly i dnes, kdyA? stavA�ly snA�hulA?ky. SnaA?ily se vytvoA�it co nejkrA?snA�jA?A�ho snA�hulA?ka Olafa. Nezbytnou souA?A?sti byla i poA�A?dnA? snA�hovA? bitva, kterou dA�ti milujA�. Tyto a jinA� snA�hovA� hrA?tky urA?itA� jeA?tA� zopakujemea��

Kolektiv p. vychovatelek


Radujme se, veselme se

AdventnA� A?as je vA?dy plnA? oA?ekA?vA?nA� a tA�A?enA� se na nejkrA?snA�jA?A� svA?tky v roce. Trochu jsme dA�tem to tA�A?enA� jeA?tA� zpA�A�jemnili a pA�ipravili pro nA� vA?let do Skanzenu ve StrA?A?nici. BA�hem nA?vA?tA�vy Skanzenu se dA�ti seznA?mily s tradicemi, kterA� probA�haly dA�A�ve od adventu do svA?tkA? TA�A� krA?lA?. DA�ti takA� vidA�ly ukA?zky pA�A�prav tradiA?nA�ch pokrmA?, zvykA?, pracA� a stolovA?nA� na vesnici minulA�ho stoletA�. NechybA�la ani ukA?zka, jak vypadaly obchA?zky Lucek, tA�A� krA?lA?, kolednA�kA?, MikulA?A?e s A?erty a andA�lem. V pA�edvA?noA?nA�ch dA�lnA?ch si dA�ti nazdobily pernA�ky, mohly si vyA�ezat figurky ze dA�eva, vyrobit si dA?reA?ky. Ke konci vA?letu jsme si zazpA�vali koledy, popA�A?li zdravA�, A?tA�stA� a vrA?tili se v poA�A?dku ke svA?m rodinA?m.

Kolektiv vychovatelek A�D


VA?noA?nA� dA�lniA?ky pro pA�edA?kolA?ky

Jako kaA?dA? rok jsme se seA?li na naA?A� A?kole s dA�tmi z mateA�skA� A?koly JihomoravskA� nA?mA�stA� 3/5, kterA� se k nA?m uA? tA�A?ily na dA�lniA?ky. Chlapci a dA�vA?ata mA�li nachystanA? A?tyA�i stanoviA?tA�, na kterA?ch se po skupinA?ch stA�A�dali. V tA�locviA?nA� si dA�ti zacviA?ily a ve studovnA� se podA�valy na pohA?dku. Ze dvou rukodA�lnA?ch stanoviA?A?,  si dA�ti odnesly vA?noA?nA� krabiA?ku na dA?rek, na kterou si nalepily barevnA� vA?noA?nA� motivy a zvoneA?ek z hlA�ny, kterA? si vyzdobily fixami. K navozenA� vA?noA?nA� atmosfA�ry nA?m hrA?ly koledy.

Vychovatelky A�D


PA?r vA�t ze A?kolnA� druA?iny

A je to tady. ZaA?al nA?m novA? A?kolnA� rok 2016/17. A?ekA? nA?s v nA�m nA�kolik celo – druA?inovA?ch akcA� a spousta zA?bavy. I v letoA?nA�m A?kolnA�m roce pro velkA? zA?jem, mA?me opA�t naplnA�nou kapacitu A?kolnA� druA?iny.
Mezi prvnA� spoleA?nA� akce patA�ila SvatovA?clavskA? pouA?. PotA� nA?sledovaly a�zKA�A�dohrA?tkya�?, kterA� probA�hly koncem zA?A�A� 2016. Tento den nA?m krA?snA� svA�tilo slunA�A?ko a to dA�tem dodA?valo inspiraci a vzpomA�nky na nedA?vno uplynulA� prA?zdniny.

KaA?dA� oddA�lenA� A?kolnA� druA?iny mA�lo za A?kol pomocA� barevnA?ch nebo bA�lA?ch kA�A�d vyzdobit A?A?st chodnA�ku kolem naA?A� A?koly. VA?echny dA�ti se s vervou zapojily a nA?A? chodnA�k se promA�nil v krA?snou obrA?zkovou cestu, kterA? uA? z dA?lky zA?A�ila mnoha barvami. ObrA?zky se vA?em moc povedly a udA�laly radost i rodiA?A?m malA?ch malA�A�A?.

Denisa HasoA?ovA?, vychovatelka A�D


Archiv příspěvků

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o.
Přemyslovo náměstí 89/1,
627 00 Brno

telefon 1:548 212 014
telefon 2:548 217 558
ředitelna a fax: 548 217 641

ID datové schránky: 7kw4f7g

reditelka@zspremyslovo.cz

Projekt OPVVV

Czech Dalton

Czech Dalton

Fotogalerie

HER_04_2017-02 HER_04_2017-04 HER_04_2017-03 her_10_2016-1 her_10_2016-10 HER_0087 HER_0063 HER_0036