aneb děti samy objevují matematiku prostřednictvím Hejného metody

Hejného metoda výuky matematiky je založená na tom, že děti si samy prozkoumávají matematické zákonitosti, objevují a vysvětlují své myšlenky spolužákům. Tím se učí nejen rozumět matematice, ale i logicky uvažovat a komunikovat. Role učitele je jen v pozici režiséra, který překládá žákům problémy v nejrůznějších matematických prostředích vzájemně se prolínajících. Žáci tak vnímají matematiku prostřednictvím zážitků z vlastního bádání a zkoumání. Tak se vlastně učí matematice porozumět a chápat její zákonitosti.
Cílem je také, aby každé dítě řešilo přiměřeně obtížnou úlohu svému věku a schopnostem a zažilo radost z jejího úspěšného vyřešení.

Touto metodou se letos učí v jedné z prvních tříd. V následujícím školním roce počítáme v nejen s pokračováním této výuky v dalším ročníku, ale i budoucí prvňáci budou mít možnost učit se matematice Hejného metodou.

PaedDr. Jarmila Balejová